Öğr. Gör. Dr. BETÜL BALKAN AKAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. BETÜL BALKAN AKAN

T: (0282) 250 3820

M bbalkan@nku.edu.tr

W bbalkan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Hayrabolu Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Bankacılık ve Sigortacılık
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME ABD/YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Öğrenim Yılları: 2012-2017
Tez: Personel Güçlendirme ve Örgütsel Öğrenmenin Örgütsel Yaratıcılığa Etkisi: Konu İle İlgili Bir Araştırma (2017)
Yüksek Lisans
Üniversite: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT ABD
Öğrenim Yılları: 2007-2010
Tez: Çanakkale İli Yenice İlçesinin SWOT Analizi İle Sosyo Ekonomik Değerlendirilmesi (2010)
Lisans
Üniversite: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT
Öğrenim Yılları: 2003-2007
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU
2017-
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU
2011-2017
Serbest Ö.E NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2009-2011
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HAYRABOLU MYO / FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK
2014-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Ücretli Öğretmenlik MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2008-2011
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Yönetim ve Strateji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BALKAN AKAN B., ÜNSAR A. S. ., Karizmatik Liderlik İletişim Becerilerinin Etik Davranışlara Etkisi Üzerine Bilişim Sektöründe Bir Uygulama, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 7, pp. 83-93, 2019.
Özgün Makale TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin (Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanı) Index Copernicus CiteFactor (Academic Scientific Journals) COSMOS IF (Cosmos Impact Factor) CrossRef DOI (Digital Object Identifier) DRJI (Directory of Research Journals Indexing) ESJI (Eurasian Scientific Journal Index) Idealonline IIJIF (International Innovative Journal Impact Factor) InfoBase Index ISAM (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi) JIF (The Journals Impact Factor) JournalTOCs (Journal Tables of Contents) OAJI (Open Academic Journals Index) ResearchBib (Academic Resource Index) SciLit SIS (Scientific Indexing Services) SOBIAD (TR Sosyal Bilimler Atıf Dizini) TEİ (Türk Eğitim İndeksi) UIF (Universal Impact Factor) Erişim Linki
2. ER ÜLKER F., BALKAN AKAN B., Bireylerin Bazı Kişilik Özelliklerinin Girişimci Kariyer Değerine Olan Etkisi: Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 12, pp. 146-159, 2019.
Özgün Makale Copernicus, EBSCO, ASOS, Sobiad, ProQuest, DOAJ, Academic Keys, Eurasian Scientific Journal İndex
3. AKAN B., ORAN F. Ç., Akademisyenlerin Örgütsel Sessizlik Algıları Konuya İlişkin Bir Uygulama, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 6, pp. 72-90, 2017.
Özgün Makale ASOS Index, DRJI, CiteFactor, Google Scholar, Index Copernicus, Academic Keys, ResearchBib, Arastirmax, Sobiad ve Sindex
4. AKAN B., ER ÜLKER F., ÜNSAR A. S., THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMUNICATION TOWARDS RESISTANCE TOCHANGE A CASE STUDY IN BANKING SECTOR, Economic Review – Journal of Economics and Business, vol. 14, pp. 53-67, 2016.
Özgün Makale EBSCO Business Source Complete,Directory of Open Access Journals (DOAJ),SCIRUS,Index Copernicus,Cabell´s Directories, ECONBIZ and RePEc (Research Papers in Economics)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AKAN B., Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Öğrenci Memnuniyeti Namık Kemal Üniversitesi Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Uygulaması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 6, ss. 106-123, 2014.
Özgün Makale Copernicus
2. AKTAŞ E., AKAN B., KARAPINAR K., Biga da Bilişim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Başarı ve Harcama Düzeylerine Olası Etkileri, Kocaeli Üniversitesi,İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt 5, ss. 39-48, 2009.
Özgün Makale mpra, ideas.repec
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Balkan Akan B. ., Organizasyonel Davranış , Bölüm: Öğrenme, Yayın Yeri: Paradigma Akademi Yayınları , Editör: Agah Sinan Ünsar , 2019.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
2. BALKAN AKAN B., ÜNSAR A. S., Girişimcilik Üzerine Yazılar, Bölüm: Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Yayın Yeri: Paradigma Akademi, Editör: Ünsar, Agah Sinan, 2018.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
3. AKAN B., Genel İşletme, Bölüm: Pazarlama Fonksiyonu, Yayın Yeri: Paradigma Akademi, Editör: Agah Sinan ÜNSAR, 2017.
Ders Kitabı
4. BALKAN AKAN B., ÜNSAR A. S., OĞUZHAN A., Personel Güçlendirme ve Örgütsel Öğrenmenin Örgütsel Yaratıcılığa Etkisi: Konu ile İlgili Bir Araştırma, Yayın Yeri: Paradigma Akademi, 2017.
Bilimsel Kitap
5. AKAN B., Liderlik Üzerine Güncel Yazılar, Bölüm: Liderlik ve EkipYönetimi, Yayın Yeri: Paradigma Akademi, Editör: Prof. Dr. Agah Sinan ÜNSAR, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
6. İLHAN İ., AKAN B., TURİZM İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ, Bölüm: Turizm İşletmelerinde Psikolojik Sözleşme, Yayın Yeri: Detay Yayıncılık, Editör: Doç.Dr.Şule Aydın Tükeltürk,Yrd.Doç.Dr.Nilüfer Şahin Perçin,Yrd.Doç.Dr.Berrin Güzel, 2014.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ORAN F. Ç., BALKAN AKAN B., ÜNSAR A. S., Örgütlerde Meslek İntiharını Önlemeye Yönelik Bir Model Önerisi, IX. IBANESS Conference Series-Edirne/Türkiye (29.09.2018-30.09.2018).
Özet bildiri
2. ORAN F. Ç., AKAN B., Örgütlerde Korku Kültürüne İlişkin Bir Model Önerisi, IBANESS Conference Series-Kırklareli/Türkiye (23.09.2017-24.09.2017).
Tam metin bildiri
3. AKAN B., ER ÜLKER F., A Field Study on The Career Values of Undergraduate Students Who Taking or Not Taking Entrepreneurship Course, IBANESS Conference Series-Prilep/Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
4. AKAN B., KASAP B. B., Evaluating with SWOT Analysis the Yenice City which the Town of Çanakkale within the Framework of Place Marketing, IBANESS Conference Series-Prilep/Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
5. AKAN B., ER ÜLKER F., Sosyal Sermayenin İş Tatminine Olan Etkisi Namık Kemal Üniversitesi Örneği, I. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (23.10.2015-24.10.2015).
Tam metin bildiri
6. AKAN B., E. S., K. D., Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açıları ve Tekirdağ İlinde Bir Uygulama, Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu (01.11.2013-03.11.2013).
Tam metin bildiri